Magazin o svobodném softwaru (archiv)

├── openMagazin-2009-01.pdf
├── openMagazin-2009-02.pdf
├── openMagazin-2009-03.pdf
├── openMagazin-2009-04.pdf
├── openMagazin-2009-05.pdf
├── openMagazin-2009-06.pdf
├── openMagazin-2009-07.pdf
├── openMagazin-2009-08.pdf
├── openMagazin-2009-09.pdf
├── openMagazin-2009-10.pdf
├── openMagazin-2009-11.pdf
├── openMagazin-2009-12.pdf
├── openMagazin-2010-01PDA.pdf
├── openMagazin-2010-01.pdf
├── openMagazin-2010-02PDA.pdf
├── openMagazin-2010-02.pdf
├── openMagazin-2010-03PDA.pdf
├── openMagazin-2010-03.pdf
├── openMagazin-2010-04PDA.pdf
├── openMagazin-2010-04.pdf
├── openMagazin-2010-05PDA.pdf
├── openMagazin-2010-05.pdf
├── openMagazin-2010-06PDA.pdf
├── openMagazin-2010-06.pdf
├── openMagazin-2010-07PDA.pdf
├── openMagazin-2010-07.pdf
├── openMagazin-2010-08PDA.pdf
├── openMagazin-2010-08.pdf
├── openMagazin-2010-09PDA.pdf
├── openMagazin-2010-09.pdf
├── openMagazin-2010-10PDA.pdf
├── openMagazin-2010-10.pdf
├── openMagazin-2010-11PDA.pdf
├── openMagazin-2010-11.pdf
├── openMagazin-2010-12PDA.pdf
├── openMagazin-2010-12.pdf
├── openMagazin-2011-01.epub
├── openMagazin-2011-01.pdf
├── openMagazin-2011-02.epub
├── openMagazin-2011-02.pdf
├── openMagazin-2011-03.epub
├── openMagazin-2011-03.pdf
├── openMagazin-2011-04.epub
├── openMagazin-2011-04.pdf
├── openMagazin-2011-05.epub
├── openMagazin-2011-05.pdf
├── openMagazin-2011-06.epub
├── openMagazin-2011-06.pdf
├── openMagazin-2011-07.epub
├── openMagazin-2011-07.pdf
├── openMagazin-2011-10.epub
├── openMagazin-2011-10.pdf
├── openMagazin-2011-11.epub
├── openMagazin-2011-11.pdf
├── openMagazin-2011-12.epub
├── openMagazin-2011-12.pdf
├── openMagazin-2012-01.epub
├── openMagazin-2012-01.pdf
├── openMagazin-2012-02.epub
├── openMagazin-2012-02.pdf
├── openMagazin-2012-03.epub
├── openMagazin-2012-03.pdf
├── openMagazin-2012-04.epub
├── openMagazin-2012-04.pdf
├── openMagazin-2012-05.epub
├── openMagazin-2012-05.pdf
├── openMagazin-2012-06.epub
├── openMagazin-2012-06.pdf
├── openMagazin-2012-07-08.epub
├── openMagazin-2012-07-08.pdf
├── openMagazin-2012-09.epub
├── openMagazin-2012-09.pdf